วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551ข้าราชการ หมายความว่า "ทหารและข้าราชการพลเรือน"
ทหาร หมายความว่า "นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และพลทหารประจำการ"

หน้าที่ข้าราชการ
  • ตรวจสอบรายการในประวัติของตนเองอย่างน้อยปีละ๑รั้งหากไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทราบ
  • ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรักษาประวัติให้คำแนะนำ
  • จัดหาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
  • ถ้ามีคู่สมรสต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษและหนังสือรับรองทายาท แล้วเก็บไว้กับสมุดประวัติ
  • ชี้แจงให้ทายาททราบถึงสิทธิที่จะได้รับเมื่อตนเสียชีวิตและสถานที่ที่ต้องไปติดต่อดำเนินการ
  • เมื่อออกจากราชการแล้วต้องไปติดต่อหน่วยที่มีหน้าที่ในการดำเนินการภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันออกจากราชการ

เบี้ยหวัด หมายถึง

  • ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม หมายถึง เงินตอบเทนที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่นายทหารกองหนุนนายทหารประทวน และพลทหารประจำการ ผู้ที่รับเบี้ยหวัดได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าหรือค่าบำรุงการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเมื่อถึงแก่กรรมทายาทยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษเท่ากับ เบี้ยหวัด ๑ เดือน และได้รับบำเหน็จตกทอดด้วย

บำเหน็จ หมายถึง

  • เงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ โดยจ่ายให้เป็นก้อน เพียงครั้งเดียวเมื่อได้รับบำเหน็จไปแล้วเป็นอันสิ้นสุดเด็จขาดไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ประการใดจากทางราชการ ต่อไปอีกแม้เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ก็ไม่สามารถร้องขอให้นำ เวลาราชการตอนแรกมารวมกับเวลาราชการ ในครั้งหลัง เพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ และเมื่อถึงแก่กรรมทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด

บำนาญ หมายถึง

  • เงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการจนกระทั่ง ถึงวันที่ถึงแก่กรรมหรือถึงวันที่ผู้รับบำนาญหมดสิทธิในการรับบำนาญ โดยจ่ายเป็นรายเดือน นอกจากนี้ผู้ที่รับบำนาญยังได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าเรียน หรือค่าบำรุงการศึกษา ของบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเมื่อถึงแก่กรรมแล้วทายาทก็ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เท่ากับเงินบำนาญ ๑ เดือน และได้รับบำเหน็จตกทอดด้วย

หน้าแรก